Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1?

Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1?

Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1? - 1
Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1? - 2
Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1? - 3
Bộ Y tế định nghĩa mới về ca bệnh COVID-19: Ai là F0, ai là F1? - 4

Nguồn: https://vtc.vn/bo-y-te-dinh-nghia-moi-ve-ca-benh-covid-19-ai-la-f0-ai-la-f1-ar672189.html

Share this post