Tiêm đủ 3 mũi vaccine có miễn nhiễm với COVID-19?

Tiêm đủ 3 mũi vaccine có miễn nhiễm với COVID-19?

Nguồn: https://vtc.vn/tiem-du-3-mui-vaccine-co-mien-nhiem-voi-covid-19-ar657326.html

Share this post