Infographic: Người thân cần chuẩn bị những gì khi có F0 cách ly tại nhà?

Infographic: Người thân cần chuẩn bị những gì khi có F0 cách ly tại nhà?

Infographic: Người thân cần chuẩn ɓị những gì khi có F0 cách ly tại nhà? - 1

Nguồn: https://vtc.vn/infographic-nguoi-than-can-chuan-bi-nhung-gi-khi-co-f0-cach-ly-tai-nha-ar653604.html

Share this post