Vĩnh Phúc: Cách ly toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

Vĩnh Phúc: Cách ly toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/ 2010 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg, ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc quy định thẩm quyển thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp”; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19,

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ” Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19″; Quyết định số 1003/QĐ-UBND, ngày 28/4/2021 và Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) tại Tờ trình số 71/TTY-SYT ngày 02/4/2021.

Quyết định: Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (địa chỉ: Tổ 1, Phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Quy mô: Toàn bộ Bệnh viện .

Thời gian: từ 00h00 ngày 03/5/2021 đến 24h00 ngày 16/5/2021, hạn thêm theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 101/2010/NĐCP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. ” .

Thực hiện việc thiết lập cách ly đối với quy mô toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên theo đúng quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phú, nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành về phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Công an tỉnh pʜối hợp với Sở Y tế, UBND thánh phố Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị liền quan trong việc đảm bảo an nỉnh, trật tự cũng như các nhiệm khác trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Nguồn: https://soha.vn/vinh-phuc-cach-ly-toan-bo-benh-vien-da-khoa-phuc-yen-20210503074804072.htm

Share this post