Infographic: 10 nhóm ưu tiên ‘hỏa tốc’ tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Infographic: 10 nhóm ưu tiên ‘hỏa tốc’ tiêm vaccine COVID-19 miễn phí

Infographic: 10 nhóm ưu tiên 'hỏa tốc' tiêm vaccine COVID-19 miễn phí  - 1

Nguồn: https://vtc.vn/infographic-10-nhom-uu-tien-hoa-toc-tiem-vaccine-covid-19-mien-phi-ar605219.html

Share this post