Diễn biến Covid-19: Kêu gọi nhường khẩu trang cho y bác sĩ